Historischen Kontext der UPPLOPPET in BJURTJÄRN 1810

Sverige 1808-1810 Schweden 1808-1810

Gustav IV Adolf var kung och Sverige låg i krig med såväl Frankrike som Danmark och   Ryssland. Gustav IV. Adolf war König und Schweden waren im Krieg mit Frankreich sowie Dänemark und Russland.

I kriget mot Frankrike och Napoleon förlorades flera slag i Tyskland och i kriget mot Danmark stod södra hären under general Tott i Skåne och väntade på dansk invasion. Im Krieg gegen Frankreich und Napoleon verloren mehr als eine Art in Deutschland und im Krieg gegen Dänemark war der südlichen hier unter General Tott an Scania und wartet auf eine dänische Invasion. Det pågick också krigshandlingar vid gränsen mot Norge. Es gab auch Kriegshandlungen an der Grenze zu Norwegen.

Ryssarna intog under 1808 hela södra Finland och Åland, liksom även Gotland. Die Russen haben in 1808 in Süd-Finnland und die Åland-Inseln, sowie von Gotland. Under den mycket hårda vintern 1809 var ryssarna till och med på väg att ta Norrland, bl.a. In der sehr harten Winter 1809 wurde die Russen und sogar über Norrland zu ergreifen, einschließlich intogs Umeå. Umeå wurde.

På grund av att landet förde krig på så många fronter hade en ny lag antagits som i stort sett innebar allmän värnplikt. Aufgrund des Landes, der Krieg in so vielen Fronten verabschiedet hat ein neues Gesetz, die im Wesentlichen universellen Wehrpflicht. Så kallade lantvärn, till största delen bestående av unga, otränade pojkar, sattes upp. Sogenannte Milizen, meist bestehend aus jungen, ungeübten Jungen, eingerichtet wurde. En ny ”krigsgäld” (skatt) togs ut av svenska folket för att kunna utrusta dessa lantvärn som trots detta var mycket illa rustade när de drog ut i fält. Eine neue "krigsgäld" (Steuern) wurden von der Swedish people in der Lage, diese Milizen, dass trotz dieser war sehr schlecht ausgestattet, dass sie Pull out of the box.

Under kriget mot ryssarna var huvuddelen av de svenska trupperna så dåligt rustade att fler dog av köld och undernäring än av krigshandlingar. Während des Krieges gegen die Russen war der größte Teil der schwedischen Truppen so schlecht ausgerüstet sein, dass mehr starb vor Kälte und Unterernährung als von Kriegshandlungen. Detta krig mot Ryssland är besjunget av Runeberg i Fänrik Ståls sägner. Dieser Krieg gegen Russland ist besjunget von Runeberg in Fähnrich Ståls Legenden.

Missnöjda officerare Unzufrieden Offiziere

Gardesofficerarna och adelsmännen var mycket missnöjda med kung Gustav IV, bland annat för att han inte försökte förhandla fram fred och avsluta krigen. Gardesofficerarna und Adel waren sehr unzufrieden mit König Gustav IV., unter anderem, dass er nicht versucht zu verhandeln, Frieden und die Kriege beenden.

Under en period i slutet av 1808 och i början på 1809 pågick olika konspirationer för att avsätta Gustav IV. Für einen Zeitraum von Ende 1808 und Anfang 1809 fand in verschiedenen Verschwörungen zu entlassen Gustav IV..

Chefen för arméns Västra fördelning, med placering i Värmland, var överstelöjtnant Georg Adlersparre. Der Chef der Armee West Division mit Sitz in Värmland, wurde Oberstleutnant Georg Adlersparre. Han var en jämtländsk adelsman som börjat en bana som officer men som hoppade av militärbanan på grund av att han blev förbigången i befordring, troligen för att han hade en del revolutionära åsikter. Er war ein Berg Edelmann, begann eine Karriere als Offizier, sondern sprang aus militärbanan mit der Begründung, dass er ignoriert wurde bei der Förderung, wahrscheinlich, weil er einige revolutionäre Ansichten. Han startade en periodisk tidskrift ’Läsning för lantmän” som senare bytte namn till ’Läsning i allmänna ämnen’. Er begann ein periodischer "Lektüre für lantmän", die später ihren Namen in "Lektüre zu allgemeinen Themen". I folkmun kallades tidningen för ’Läsning i brännbara ämnen’ på grund av dess kritiska hållning till kungens makt. Die populäre Zeitung namens "Lesen von brennbaren Materialien" wegen seiner kritischen Haltung zu dem König die Macht. Tidskriften förbjöds av Norrköpingsriksdagen år 1800. Das Magazin wurde ein Verbot gegen Norrköpingsriksdagen in 1800.

Adlersparre var personlig vän med hertig Karl, som övertalade honom att ta upp officersbanan igen. Adlersparre war ein persönlicher Freund des Herzogs Karl, überzeugt, ihn zu nehmen officersbanan wieder. Genom hertig Karl fick han så befälet över Västra fördelningen, som var förlagd i Värmland för att hålla stånd mot danska hären i Norge. Von Herzog Karl bekam seinen Befehl der westlichen Abteilung, die befand sich in Värmland, sich gegen die dänische Firma hier in Norwegen.

Georg Adlersparre Georg Adlersparre

Adlersparre skrev i januari 1809 en proklamation, som sändes ut till officerare om: Adlersparre schrieb im Januar 1809 ein Proklamation, die zuvor zugeleitet worden war Offiziere am:

- --          Marsch till Stockholm Marsch nach Stockholm

- --          Åstadkommande av fred Herbeiführung des Friedens

- --          Riksdagsinkallelse Riksdagsinkallelse

- --          Inställande av krigsgälden Die Aussetzung der krigsgälden

Ett antal officerare och adelsmän i Stockholm förberedde en konspiration mot kungen men den inställdes i februari på grund av dålig planering. Eine Reihe von Offizieren und Adligen in Stockholm war der Vorbereitung einer Verschwörung gegen den König, aber es war im Februar abgesagt, weil der schlechte Planung. När Adlersparre hörde talas om att ”februarikonspirationen” hade misslyckats gjorde han en överenskommelse med den danske prinsen Christian August av Augustenborg, som var dansk härförare i Norge, om att inställa krigshandlingarna. Wenn Adlersparre hörte, dass "februarikonspirationen" habe es versäumt, machte er eine Vereinbarung mit dem dänischen Prince Christian August von Augustenborg,, war ein dänischer militärischer Befehlshaber in Norwegen, wo er erschien Kriegshandlung.

Adlersparre intog, med ca 3.000 man, Karlstad natten till den 7:e mars och startade marschen mot Stockholm. Adlersparre hat, mit etwa 3000 Montag, Karlstad der Nacht vom 7. März und begann den Marsch in Richtung Stockholm. Han mötte inget egentligen motstånd men tvingades att arrestera några civila och militära chefer. Er traf sich mit keinen Widerstand, aber in Wirklichkeit war gezwungen zu verhaften alle zivilen und militärischen Vorgesetzten.

Adlersparre hade dock fler intressen. Adlersparre, jedoch hatte mehr Interesse. På väg till Stockholm stannade han i Kristinehamn och friade till fröken Lovisa Linroth på Gustavsvik som gav honom sitt - Ja. Auf dem Weg nach Stockholm, er blieb in Kristinehamn und friade zu Miss Lovisa Linroth in Gustavsvik, gab ihm seine - Ja.

Kungen arresteras Der König verhaftet

Gustav IV hade hört rykten om att något var i görningen och sände ut spanare som återkom den 12 mars med besked om att Adlersparre var på väg. Gustav IV. hatte Gerüchte gehört, dass etwas war in görningen und sandte die outrider zurückgegeben, 12. März mit der Erklärung von Adlersparre war auf dem Weg. Kungen förberedde då att i spetsen för Stockholms garnison tåga till Skåne för att hämta Södra Armén och ett inbördeskrig hotade. Der König war dann die Vorbereitung auf die Führung im März Stockholm Garnison zu Scania, um die Süd-Armee und ein Bürgerkrieg drohte.

På kvällen den 13 mars gick general Adlerkreutz tillsammans med några fä officerare in och arresterade kungen för att förhindra ett större inbördeskrig. Am Abend des 13. März die allgemeine Adlerkreutz zusammen mit einigen Offizieren in Tier und verhaftete den König zu verhindern, dass ein breiteres Bürgerkrieg.

Adlerkreutz och hertig Karl sände därefter en kurir till Adlersparre och bad honom komma till Stockholm utan sin här. Adlerkreutz und Herzog Karl dann einen Kurier an Adlersparre und fragte ihn nach Stockholm zu kommen, aber die hier. Efter överläggning med sina officerare bestämde sig Adlersparre att fortsätta mot Stockholm, med hela hären, bland annat eftersom han misstänkte att Adlerkreutz hade andra planer med upproret än han själv. Nach Rücksprache mit seinen Offizieren, beschlossen Adlersparre weiter nach Stockholm, mit dem ganzen hier, nicht zuletzt deshalb, weil er den Verdacht, dass Adlerkreutz hatte andere Pläne mit der Rebellion, als er selber.

Gustav IV abdikerade den 21 mars och landsförvisades i december. Gustav IV. abdicated am 21. März und im Exil im Dezember. Han förde sedan ett kringresande liv i Europa under namnet överste Gustafsson. Er brachte dann ein Wanderprojekt Leben in Europa unter dem Namen von Oberst Gustafsson.

Adlersparre ankom till Stockholm den 21 mars och deltog sedermera vid utformandet av en ny regeringsform. Adlersparre Ankunft in Stockholm am 21. März und in der Folge beteiligte sich an der Entwicklung einer neuen Regierung. Denna antogs den 6 juni, bl. Diese wurde am 6. Juni unter anderen. a. efter att Adlersparre hotat böndernas representanter. A. Nach Adlersparre bedroht Vertretern der Landwirte.

Antagandet av 1809 års regeringsform är en av två anledningar till att vi idag firar Sveriges nationaldag den 6 juni. Die Verabschiedung des Gesetzes 1809 der Regierung ist eine der beiden Gründe, warum wir heute feiern Nationalfeiertag in Schweden am 6. Juni.

1809 års regeringsform är den som vår nuvarande bygger på, även om vi idag har svårt att se några likheter. 1809 Jahre ist die Regierung ein, die auf unseren aktuellen, auch wenn wir jetzt finde es schwer nachzuvollziehen, welche Ähnlichkeiten. Vi fick dock vårt första konstitutionsutskott år 1809. Allerdings erhielten wir unser erstes Jahr 1809 verfassungsmäßigen.

Dansk tronföljare Dänisch tronföljare

Hertig Karl, som var farbror till Gustav IV, övertalades att bli kung och fick namnet Karl den XIII. Herzog Karl, war, dass Onkel Gustav IV., überredete König zu werden und erhielt den Namen der Karl XIII. Han hade inga arvingar och för att säkra tronföljden adopterades (efter påtryckningar av Adlersparre) den danske prinsen Christian August i januari 1810. Er hatte keine Erben und dafür zu sorgen, Folge angenommen (unter dem Druck von Adlersparre) Die dänischen Prince Christian August im Januar 1810. Anledningen till att det blev just Christian August var att man trodde att han skulle föra med sig Norge tillbaka till Sverige och att eventuellt Sverige och Danmark skulle bilda en union. Der Grund dafür war nur Christian August war, dass er dachte, er würde mit sich bringen Norwegen zurück nach Schweden und möglicherweise Schweden und Dänemark würden Form einer Gewerkschaft. Christian August fick som svensk kronprins namnet Karl August. Christian August erhielt als einer schwedischen Kronprinzen namens Karl August.

Karl August hann inte vara svensk kronprins i mer än några månader. Karl August konnte nicht schwedischen Kronprinzen für mehr als ein paar Monate. I maj 1810 deltog han vid en husarövning på Kvidingehed i Skåne, där han ramlade av hästen och dog. Im Mai 1810 beteiligte er sich in einem husarövning in Kvidingehed an Scania, wo er fiel des Pferdes und starb.

Det gick rykten i Sverige att han blivit förgiftad. Es gab Gerüchte, in Schweden, dass er vergiftet worden sei. Bland annat skrev Stockholmstidningen ”Nya Posten” en fabel på vers om ”Rävarna” och syftade på hovmarskalk Axel von Fersen dy och hans syster, grevinnan Piper. Unter anderem schrieb Stockholmstidningen "Neue Post" eine Erzählung in Versen auf die "Füchse" und richtete sich an hovmarskalk Axel von Fersen Schlamm und seine Schwester, die Gräfin Piper.
Axel von Fersen var ”Gustavian” och hade argumenterat hårt för att Gustav IV:s 8 årige son skulle bli kronprins. Axel von Fersen war "Gustavian" und hatte geltend gemacht, schwer zu Gustav IV mit der 8-jährige Sohn würde Kronprinzen. Karl August hade strax innan han föll av hästen varit hos grevinnan Piper och intagit förfriskningar. Karl August, kurz bevor er fiel des Pferdes wurden im Gräfin Piper getroffen und Erfrischungen.

Genom att han var hovmarskalk fick Axel von Fersen ta hand om begravningen av Karl August. Bis dahin war er hovmarskalk bekam Axel von Fersen kümmern sich um die Beerdigung von Karl August. Vid Karl August likprocession genom Stockholm blev det ett stort upplopp och Axel von Fersen slets ut ur sin vagn och stampades ihjäl av folket. Auf Karl August likprocession von Stockholm, es wurde zu einem großen Aufruhr und Axel von Fersen war zerrissen aus seinem Wagen und Briefmarken zum Tode durch den Menschen.

Valriksdag i Örebro Valriksdag in Örebro

Riksdagen inkallades till den sk ”valriksdagen” där man skulle välja ny tronföljare. Das Parlament wurde aufgefordert, den so genannten "valriksdagen" wählen, würde die neue tronföljare. På grund av att man var rädd för ytterligare upplopp i Stockholm förlades valriksdagen till Örebro. Aus diesem Grund waren wir Angst vor weiteren Unruhen in Stockholm befand sich valriksdagen nach Örebro.

Löjtnanten Carl Otto Mörner var samtidigt, som svenskt sändebud, i Frankrike för att meddela Napoleon om händelserna i Sverige. Lt Carl Otto Mörner war zur gleichen Zeit, wie eine schwedische Gesandte in Frankreich zu vermieten Napoleon über die Ereignisse in Schweden. Han kontaktade då också den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte som senare erbjöd sig att betala en stor del av Sveriges statsskuld i utbyte mot att bli svensk kronprins. Er kontaktierte auch der französische Marschall Jean-Baptiste Bernadotte, später angeboten, zahlen einen großen Teil der schwedischen Staatsverschuldung im Austausch für immer ein schwedischer Ringer.

Den ”revolution” som avsatte Gustav IV hade mycket lite stöd hos folket och prästerskapet, som under den här tiden var mycket rojalistiska. Die "Revolution", die Absetzung Gustav IV. hatte sehr wenig Unterstützung in der Bevölkerung und Klerus,, in dieser Zeit war sehr Royalist. Man tyckte att ”det var snarare ämbetsmännen än kungen som skulle lastas för alla missgrepp”. Es wird vermutet, dass "es war die Beamten eher als der König geladen würde, für alle Fehler." Många små kontrarevolutionsaktiviteter förekom ute i riket. Viele kleine kontrarevolutionsaktiviteter in das Reich.

I juli 1810, någon vecka efter händelserna vid Kväggeshyttan, öppnades valriksdagen i Örebro där Bernadotte den 21 augusti valdes till svensk tronföljare. Im Juli 1810, eine Woche nach den Ereignissen in Kväggeshyttan, eröffnet valriksdagen in Örebro, wo Bernadotte, am 21. August gewählt wurde, um die amerikanische tronföljare.

Det är mot denna bakgrund som händelserna i Bjurtjärn ska ses. Es ist vor diesem Hintergrund, dass die Ereignisse in Bjurtjärn zu sehen ist. Överheten var tydligen mycket rädd för att det skulle bli uppror och det är den troliga anledningen till att de tre bjurtjärnsbornas straff blev så hårt. Im Laufe war offenbar große Angst, dass es Rebellion und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die drei bjurtjärnsbornas Strafe war so hart.

Adlersparre blev ett av stadsråden i den nya regeringen, men stannade endast ett år på grund av att han var missnöjd med att Bernadotte blivit vald till svensk tronföljare. Adlersparre wurde zu einem der stadsråden in der neuen Regierung, doch blieb nur ein Jahr, weil der, dass er unzufrieden war, dass Bernadotte gewählt worden, um die amerikanische tronföljare. Adlersparre hade hoppats på att en dansk prins skulle väljas, så att unionen med Danmark skulle kunna komma till stånd. Adlersparre hatte gehofft, dass ein dänischer Prinz würde gewählt werden, so dass die Union mit Dänemark festgestellt werden konnte.

Adlersparre blev sedan landshövding i Skaraborgs län i några år. Adlersparre wurde dann Gouverneur von Skaraborgs Countys in ein paar Jahren. Därefter bosatte han sig på godset Gustavsvik utanför Kristinehamn där han bland annat skrev en del historiska böcker om vad som hänt under revolutionen och om fredsförhandlingarna med Ryssland. Dann ließ er sich auf die Waren außerhalb Gustavsvik Donegal, wo er unter anderem schrieb einige historische Bücher über das, was geschah während der Revolution und des Friedens Verhandlungen mit Russland.

Upplopp i Bjurkärn 1810 Upplopp in Bjurkärn 1810

Den 5 juli 1810 hölls det hyttfördelning i den andelsägda Kväggeshyttan. Am 5. Juli 1810, hielt der hyttfördelning in der Anteilinhaber Kväggeshyttan. Man fördelade hyttans järn mellan andelsägarna. Es verteilt hyttans Eisen zwischen den Gesellschaftern.

I samband med denna fördelning skulle också prästen, klockaren och länsman ha sin tilldelning. Im Zusammenhang mit dieser Verteilung wäre auch die Priester, Uhren und länsman haben seine Aufteilung. Ett slags tionde som de av hävd hade rätt till. Eine Art zehnte, da sie traditionell durften. Detta tionde var inte fastställt till storlek utan de fick tilldelning efter andelsägarnas gottfinnande. Dieser zehnte wurde nicht festgelegt in ihrer Größe, sondern sie erhielten die Auszeichnung nach der Einheit der Diskretion. Prästen, klockaren och länsman deltog inte själva vid fördelningen utan sände sina ombud. Der Priester, Uhren und länsman nicht an der Verteilung selbst, sondern schickten ihre Vertreter. Dessa ombud bjöd frikostigt på sprit som tack för tilldelningen. Diese Agenten hatte Gebot großzügig zu Geist Dank für die Auszeichnung. Andelsägarna blev förmodligen frikostigare efter ett antal supar. Die Partner wurden weniger wahrscheinlich nach einer Reihe von super.

Vid en efterfest i gården Hedås intill hyttan, då ytterligare sprit inmundigats, ränn sinnet på Matts Jansson, Olof Ohlsson och Joseph Mattson. Auf einer Party im Hof Hedås nächsten hyttan, dann weitere Spirituosen inmundigats, Dachrinnen Geist auf Matts Jansson, Olof Ohlsson und Joseph Mattson.

De tyckte att de alltid blev lurade av överheten och bestämde sig för att göra som man gjort i Frankrike. Sie dachten, dass sie immer den Tisch gezogen wurden durch die Übernahme und beschloss zu tun, da sie in Frankreich. ”Där gick den ene grannen till den andre med yxan i hand tills de blevo så mänga att de kunde göra över med herrarna”. "Es war ein Nachbar auf der anderen mit yxan in der Hand, bis sie blevo so viele, dass sie könnten über die Herren."

Tingshuset i Källmo, där de tre upprorsmännen förhördes. Tingshuset in Källmo, wo die drei Rebellengruppen verhört.

Matts Jansson, Olof Ohlsson och Joseph Mattson gick, stärkta av sprit, till den ena gården efter den andra och tvingade manfolket att följa med. Mats Jansson, Ohlsson Olof Mattson und Joseph ging, die Stärkung von Spirituosen, zu einem Bauernhof nach dem anderen und gezwungen manfolket um. Man skulle ”gå till Stockholm och där hjälpa de som där börjat att göra över med herrarna”. Es würde "gehen nach Stockholm, wo Hilfe dort, wo sie damit begonnen, über die mit der Herren." (Man syftade på mordet på Axel von Fersen.) (Er zielte auf die Ermordung von Axel von Fersen.)

Hyttarbetarna kom dock inte så långt eftersom de startat mitt i natten och under färden fått ytterligare sprit i sig. Hyttarbetarna allerdings nicht, soweit sie begann Mitte der Nacht und während der Reise erhalten weitere Spirituosen an sich. Då de kom till hyttfogden Lars Persson i Wärningsviketorp blev de oense och ”hytteregementet” upplöstes. Dann kamen sie zu hyttfogden Lars Persson in Wärningsviketorp wurde der Dissens, und "hytteregementet" aufgelöst.

Några dagar senare kom länsmannen Johan Fredrik Trolle till Bjurtjärn för att göra vägmätning. Ein paar Tage später kam länsmannen Johan Fredrik Trolle zu Bjurtjärn zu machen vägmätning. Man hade 1808 bestämt att väg skulle byggas från Vassgårda till Tåbäcken och de som då bodde intill vägsträckningen var tvingade att bygga sin del av vägen. Es war 1808, dass der Weg wäre aus Vassgårda zu Tåbäcken und diejenigen, lebte in der Nähe der Route waren gezwungen, zur Gestaltung der Teil des Weges.

När länsmannen skulle mäta att de gjort sin del fick han höra talas om upploppet och skrev till Landskansliet på Örebro slott. Wenn länsmannen Maßnahme wäre, dass sie ihren Teil getan, hat er hören über die Heim-und schrieb auf Landskansliet in Örebro Schloss. Det beslutades omedelbart att ett ”Urtima” ting skulle hållas i Karlskoga Tingshus i Källmo. Es wurde beschlossen, sofort zu einer "Urtima" Dinge würden in Karlskoga Tingshus in Källmo.

Vid det urtima tinget förhördes 16 personer från Bjurtjärn om händelsen. Auf der urtima tinget verhört 16 Menschen aus Bjurtjärn des Vorfalls. De tre upprorsstiftarna dömdes sedan av Göta Hovrätt till halshuggning. Die drei Verurteilten wurden vor upprorsstiftarna durch den Göta hovrätt auf das Schwert.

De benådades senare av Karl den XIII och straffet omvandlades till 30 par spö, uppenbar kyrkoplikt och fästningsarbete: Joseph Mattson i fem år, Matts Jansson i tre år och Olof Ohlsson i två år. Sie wurden später begnadigt später von Karl XIII und die Strafe wurde in 30 Paare Stab, offensichtlich kyrkoplikt und fästningsarbete: Joseph Mattson in fünf Jahren, Mats Jansson in drei Jahren und Olof Ohlsson in zwei Jahren.

Matts Jansson dog i fångenskap och Olof Ohlsson endast någon månad efter att han frisläpptes. Mats Jansson starb in Gefangenschaft und Olof Ohlsson nur einen Monat nach seiner Freilassung. Joseph Mattson klarade sina fem år i fästning och levde som landstrykare i södra Sverige tills han dog vid 68 års ålder. Joseph Mattson überlebte seine fünf Jahre in der Festung und der Tramp, lebte in Südschweden, bis er starb bei 68 Jahren.

Kväggeshyttan Kväggeshyttan

Kväggeshyttan anlades år 1655. Kväggeshyttan gebaut 1655 Jahren. Vilka som anlade hyttan vet vi inte idag eftersom de första hytteprotokoll som hittats är från 1899. Wer baute hyttan, wir wissen nicht, wie heute die erste hytteprotokoll gefunden ist von 1899. Det finns dock i Riksarkivet en ansökan om privilegiebrev som är insänd av bergsmästaren Sven Andersson den 15 mars 1659. Es gibt jedoch die National Archives einen Antrag für eine Verpflichtung ist, dass die von bergsmästaren Sven Andersson, 15. März 1659.

Hyttan är också nämnd i bergstingsprotokoll där det framgår att hyttan byggdes mellan 1655 och 1657, då den första blåsningen genomfördes. Die Gießerei ist auch in bergstingsprotokoll aus dem hervorgeht, dass hyttan wurde zwischen 1655 und 1657, als die ersten blåsningen umgesetzt werden.

Ur den i Riksarkivet i Stockholm förvarade tackjärnstiondelängden kan man bland annat läsa att år 1681 började blåsningen den 30 maj och avslutades den 14 juli. Von den National Archives in Stockholm gespeichert tackjärnstiondelängden kann verwendet werden, zu lesen, dass das Jahr 1681 begann blåsningen 30. Mai und endete am 14. Juli. På 45 dygn tillverkades 32 ton tackjärn. In der 45 Tage produziert 32 Tonnen Roheisen.

År 1710 tillverkades 111 ton och blåsningen varade under 80 dygn. Im Jahr 1710 produzierten 111 Tonnen und blåsningen dauerte 80 Tage.

Hyttelagets sammansättning varierade år från år, men man kan utläsa från de bevarade hyttstämmoprotokollen att hyttan och dess hyttskogstegar var uppdelade på 24 andelar. Hyttelagets Zusammensetzung variiert von Jahr zu Jahr, aber wir können Rückschlüsse aus der konservierten hyttstämmoprotokollen zu hyttan und seine hyttskogstegar war aufgeteilt in 24 Aktien. Kväggens gård hade tre andelar och var största ägare. Kväggen Bauernhof hatte drei Einheiten und war der größte Aktionär. De övriga andelarna var fördelade ned till 1/12 andel. Die restlichen Aktien wurden nach der 1 / 12 Anteil. Den förste till namnet kända hyttfogden var Erik Andersson i Kexsundet som valdes vid gruvtinget den 16 augusti 1665. Der erste Name bekannt war hyttfogden Erik Andersson in Kexsundet ausgewählt gruvtinget am 16. August 1665.

I hyttstämmoprotokoll och bergstingsprotokoll kan man utläsa att det dracks mycket brännvin vid hyttan. In hyttstämmoprotokoll und bergstingsprotokoll deutet darauf hin, dass er trank in gehobener Stimmung hyttan. Dels ingick det som extra betalning vid besvärliga arbeten och dels såldes mycket sprit i områdena kring hyttan. Auf der anderen Seite, war als zusätzliches Entgelt für die schwierige Arbeit und zum Teil verkauft eine Menge von Spirituosen in den Bereichen rund um hyttan.
I räkenskaperna från hyttan kan man bland annat läsa: År 1807 för rågmjöl och brännvin när bäljorna smordes 24 skilling. Die Rechnungen von hyttan kann verwendet werden, zu lesen: Jahr 1807 für Roggenmehl und Brandy, wenn bäljorna wurden in der Regel 24 Qualifizierungskonzept gesalbt. År 1808 fem kannor brännvin när älven rensades. In 1808 fünf Dosen Spirituosen, wenn der Fluss gelöscht.

I övrigt skulle det trakteras med brännvin när vintervägen skottades, när bäljorna lagades, när hjulstocken drogs in i verkshuset mm Den 9 april 1812 finns noterat ”ett stop brännvin vid bönen”. Andernfalls würde es zu unterhalten, wenn die Geister vintervägen schießt, wenn bäljorna Recht, wenn hjulstocken wurden in verkshuset Die 9 mm April 1812 werden zur Kenntnis genommen "eine Zwischenlandung in dem Geist des Gebetes." Man brukade förrätta gudstjänst någon gång per år vid hyttan och för detta erhöll kyrkan ett ”skeppund tackjärn i årsarvode”. Es genutzt, um jeden Gottesdienst einmal im Jahr in hyttan und für diese Kirche erhielt eine "Talente von Roheisen in årsarvode."

Vid bergstinget 1703 avkunnades följande dom: ”Förbjudes även här i Carlskoga som i Filipstads bergslag det inte ölsäljeri och dobblande må vid hyttorna eller därtill belägna gårdar förövas”. Auf bergstinget 1703 reichte die folgenden Regeln: "Ban auch hier in Carlskoga wie in Filipstads bergslag es ölsäljeri und dobble Gefühl in der Kabine oder befindet Betriebe verübt."

Det finns i bergstingsprotokollen flera domar mot personer som sålde öl och sprit i hyttornas närhet. Es gibt bergstingsprotokollen mehrere Urteile gegen Menschen, verkaufte Bier und Spirituosen in der Kabine, während.

År 1876 byggdes en järnväg från Åtorps lastplats till hyttan. In 1876 baute eine Eisenbahn von Åtorp lastplats zu hyttan. Den sista tackjärnsblåsningen genomfördes i Kväggeshyttan år 1898. Die letzte tackjärnsblåsningen wurde in Kväggeshyttan in 1898. Hyttans tillhörigheter såldes och hyttelaget upplöstes år 1903. Die Gießerei Habseligkeiten wurden verkauft und hyttelaget aufgelöst Jahre in 1903.

 

Nils ”Nicke” Larsson Nils "Nicke" Larsson Bjurtjärns teaterförening Bjurtjärn teaterförening

Källor: Kväggeshyttan, Bjurtjärn: AG Pettersson Quellen: Kväggeshyttan, Bjurtjärn: AG Pettersson

Upplopp i Bjurtjärn : AG Pettersson Upplopp in Bjurtjärn: AG Pettersson

Svensk historia Schwedische Geschichte